Garantievoorwaarden Timyo BV

Timyo BV biedt u gedurende een bepaalde periode garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten aan uw VanDijck fiets, indien en voor zover dit volgt uit de navolgende garantiebepalingen. VanDijck E-bikes is een handelsnaam en geregistreerd merk van Timyo BV In de navolgende garantiebepalingen zal Timyo BV worden aangeduid als VanDijck E-bikes.

Deze garantiebepalingen gelden naast de eveneens toepasselijke algemene voorwaarden van Timyo BV.

Artikel 1. Voorwaarden

1.1 De hieronder genoemde garantietermijn(en) gaat in op de dag van aankoop van de fiets.
1.2 Gedurende de garantietermijn worden alle onderdelen, waarvan VanDijck E-bikes materiaal- en/of constructiefouten heeft vastgesteld, naar keuze van VanDijck E-bikes gerepareerd en vervangen door nieuwe of gereviseerde producten. VanDijck E-bikes wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Defecte onderdelen worden niet vergoed.
1.3 VanDijck E-bikes geeft 3 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten aan het fietsframe en de vaste voorvork.
1.4 VanDijck E-bikes geeft 2 jaar garantie op het lakwerk van het fietsframe en de voorvork tegen corrosie van binnenuit.
1.5 Voor geveerde voorvorken geldt een garantietermijn van 2 jaar tegen materiaal- en/of constructiefouten.
1.6 Voor overige onderdelen geldt, mits goed onderhouden, een garantietermijn van 2 jaar. Deze onderdelen en hoe deze te onderhouden staan beschreven in de gebruikershandleiding.
1.7 Voor (te) vervangen onderdelen gaat geen nieuwe garantietermijn in voor het vervangen onderdeel. De oorspronkelijke termijn gerekend vanaf factuurdatum blijft onverminderd van kracht, ook voor het vervangen onderdeel.
1.8 VanDijck E-bikes geeft 2 jaar garantie op een Lithium-ion accu. Accu's die binnen de garantietermijn door VanDijck E-bikes als defect zijn getest, worden kosteloos vervangen. Let op:

a. De capaciteit van de batterij neemt af in verhouding tot het aantal laadcycli en de leeftijd. Een capaciteitsvermindering van 15% per jaar valt niet onder de garantie. Lithium-ion accu's verliezen ook capaciteit als ze niet gebruikt worden. Zie het onderhoudsschema in de handleiding van uw VanDijck E-bike. Ga naar uw VanDijck E-bikes dealer als u problemen heeft met uw accu.

b. Aan het einde van de levensduur dient u de accu in te leveren bij uw VanDijck E-bikes dealer. Deze is verantwoordelijk voor de recycleprocedure.

Artikel 2. Overdraagbaar

2.1 De garantie wordt slechts verleend binnen de in artikel 1 genoemde termijn(en), op vertoon van de originele aankoopnota (waarop aankoopdatum, modelnaam en serienummer van de fiets vermeld staan) en betalingsbewijs.
2.2 VanDijck E-bikes kan de garantie weigeren indien de in lid 1 genoemde documenten niet worden getoond, niet volledig zijn, onleesbaar zijn of indien VanDijck E-bikes anderszins reden heeft de gevraagde garantie te weigeren.
2.3 De garantie is overdraagbaar op voorwaarde dat de in lid 1 genoemde documenten aan VanDijck E-bikes worden getoond. In geval van overdracht zijn de onderhavige garantiebepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3. Uitsluitingen

3.1 Garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

 • de veiligheidsinstructies of gebruiksaanwijzing niet in acht zijn genomen;
 • er sprake is van normale slijtage van onderdelen, of onjuiste montage of onjuiste afstelling van onder andere spaken, banden, ketting, kettingbladen, remmen, kabels, freewheel, tandwielen en/of derailleur, tenzij er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout;
 • de fiets niet aantoonbaar regelmatig is onderhouden (bijvoorbeeld onderdelen als rem-/derailleurkabels, remblokjes, banden, ketting en versnellingen zijn niet tijdig vervangen) en/of is gerepareerd door een erkende VanDijck E-bikes dealer;
 • Verkeerde afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelspanners van de wielen en spaakspanning;
 • onjuiste of onvoldoende smering van roterende onderdelen of onderdelen waarvoor dit een gegeven is;
 • aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat, zoals het gebruik van onderdelen en/of accessoires die niet door VanDijck E-bikes zijn erkend;
 • de fiets, onderdelen en/of de accu valschade vertonen;
 • de fiets onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt of niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming van de fiets, bijvoorbeeld voor verhuur, wedstrijden en/of commerciële activiteiten, of voor andere doeleinden waarvoor de fiets niet bedoeld of ontworpen is;
 • schade is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding;
 • schade is veroorzaakt door transport op onder andere fiets(en)dragers;
 • de fiets blijft gebruikt worden, ondanks reeds vastgestelde schade en/of defecten, en dit gebruik verergert de schade;
 • de fiets betrokken is geweest bij een ongeval.

Artikel 4. Claimgarantie

4.1 Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door uw VanDijck E-bikes dealer. Uw VanDijck E-bikes dealer is altijd het eerste aanspreekpunt voor klachten of vragen over garantie, omdat daar de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Vervolgens zal VanDijck E-bikes definitief beoordelen of er sprake is van garantie. Het betreffende onderdeel wordt samen met de aankoopfactuur en het betalingsbewijs door de betreffende dealer ter beoordeling aan VanDijck E-bikes gestuurd onder vermelding van de klacht.
4.2 Eventuele (de)montagekosten kunnen door uw VanDijck E-bikes dealer aan u in rekening worden gebracht.
4.3 Eventuele kosten voor het transport van de fiets en/of onderdelen van uw VanDijck E-bikes dealer naar VanDijck E-bikes kunnen door uw VanDijck E-bikes dealer aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Garantiegebied

5.1 Het garantiegebied is beperkt tot Nederland, België en Duitsland.
5.2 De garantie dekt geen transportkosten of risico's verbonden aan het transport van uw fiets of onderdeel van en naar VanDijck E-bikes of uw VanDijck E-bikes dealer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens de overige aansprakelijkheidsbepalingen is de totale aansprakelijkheid van VanDijck E-bikes wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel. Vergoeding van directe schade is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VanDijck E-bikes.
6.2 Indien de beperking uit lid 1 in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat op grond van de betreffende overeenkomst aan de koper in rekening is of kan worden gebracht.
6.3 De aansprakelijkheid van VanDijck E-bikes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien u VanDijck E-bikes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij u een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VanDijck E-bikes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VanDijck E-bikes in staat is adequaat te reageren.
6.4 U vrijwaart VanDijck E-bikes voor alle aanspraken van derden in verband met de niet of niet behoorlijke nakoming door u van enige verplichting jegens VanDijck E-bikes, al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden.
6.5 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ongeacht of deze schade of verlies verband houdt met het gebrekkig of niet functioneren van de fiets of aanverwante onderdelen als gevolg van gebreken of omdat de fiets niet beschikbaar is terwijl deze bij VanDijck E-bikes of een VanDijck E-bikes dealer staat.
6.6 Indien toepasselijk recht dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit VanDijck E-bikes haar aansprakelijkheid uit of beperkt deze slechts voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Sommige landen verbieden bijvoorbeeld de uitsluiting of beperking van schade voor nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, fraude en soortgelijke handelingen. In geen geval zal de aansprakelijkheid van VanDijck's E-bikes onder deze garantie hoger zijn dan de prijs die voor het product is betaald, maar als de toepasselijke wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toestaat, dan gelden de hogere beperkingen.

Artikel 7. Online https://www.vandijckbikes.nl/

7.1 VanDijck E-bikes heeft zich ingespannen om de inhoud van haar website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samen te stellen. Zeker met het oog op een correcte prijsweergave en een juiste omschrijving van haar producten. Desondanks kan VanDijck E-bikes niet instaan voor de juistheid van alle informatie en is zij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.
7.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen, waaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van VanDijck E-bikes vrijblijvend.
7.3 Alvorens uw bestelling te bevestigen, dient u altijd te controleren of het juiste product is geselecteerd. U dient bij de bestelling altijd een juist adres te gebruiken.
7.4 Indien er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens die u bij de bestelling heeft opgegeven, kan VanDijck E-bikes contact met u opnemen aan de hand van de door u opgegeven gegevens. Indien VanDijck E-bikes u niet kan bereiken en daardoor de gegevens niet kan controleren, kan VanDijck E-bikes de bestelling annuleren.
7.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
7.6 VanDijck E-bikes stelt u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte van de ontvangst van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging houdt geen acceptatie van de bestelling door VanDijck E-bikes in. Pas als uw bestelling door VanDijck E-bikes is gecontroleerd en volledig bevonden, de aangeboden betaalmethode in orde is en de bestelde goederen ter beschikking zijn gesteld, en VanDijck E-bikes uw bestelling om andere haar moverende redenen niet wenst te accepteren, wordt uw bestelling door VanDijck E-bikes geaccepteerd. Zolang dit niet is gebeurd, kunnen aan de door u geplaatste bestelling geen rechten jegens VanDijck E-bikes worden ontleend. Indien uw bestelling wordt geweigerd, ontvangt u hiervan onverwijld bericht.
7.7 Bestellen kan vanaf 18 jaar.
7.8 Voor online gekochte producten gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor fietsen die bij een VanDijck E-bikes dealer zijn gekocht.
7.9 Voor online gekochte fietsen geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan de aankoop ongedaan worden gemaakt. Hiervoor neemt u in eerste instantie contact op met uw VanDijck E-bikes dealer. VanDijck E-bikes zal de annulering in overleg met de VanDijck E-bikes dealer afhandelen.